Algemene Voorwaarden

ARTIKEL 1. | DEFINITIES
1. VVTN: Vereniging voor Trimmend Nederland, statutair
gevestigd te Spijkenisse, ingeschreven in het Handelsregister
onder KvK-nummer 32171818.
2. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon, gebruiker van
deze algemene voorwaarden, en als trimsalonhouder
aangesloten bij de VVTN.
3. Opdrachtgever: de natuurlijke persoon, niet handelend in de
uitoefening van een beroep of bedrijf, met wie de ondernemer
een overeenkomst heeft gesloten.
4. Overeenkomst: iedere tussen de ondernemer en de
opdrachtgever tot stand gekomen overeenkomst, waarmee de
ondernemer zich verbindt tot het trimmen van het huisdier van
de opdrachtgever.
5. Huisdier: het dier waarvan de opdrachtgever bezitter is en die
in het kader van de overeenkomst ter beschikking van de
ondernemer wordt gesteld.
6. Trimmen/trimbeurt/opdracht/werkzaamheden: het ten aanzien
van zijn gezondheid, welzijn of uiterlijk verzorgen en/of
verfraaien van het huisdier.
7. Schriftelijk: zowel traditionele schriftelijke communicatie als
communicatie per e-mail.

ARTIKEL 2. | ALGEMENE BEPALINGEN
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk
aanbod en iedere tot stand gekomen overeenkomst tussen de
ondernemer en de opdrachtgever, doch uitsluitend indien deze
uiterlijk bij totstandkoming van de overeenkomst door de
ondernemer aan de opdrachtgever ter hand zijn gesteld.
2. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op
overeenkomsten voor de uitvoering waarvan, door de
ondernemer, derden worden betrokken.
3. Van het bepaalde in deze algemene voorwaarden kan
uitsluitend schriftelijk worden afgeweken.
4. Vernietiging of nietigheid van één of meer der onderhavige
bepalingen laat de geldigheid van de overige bedingen
onverlet. In een voorkomend geval zijn partijen verplicht in
onderling overleg te treden teneinde een vervangende regeling
te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt
zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke
bepaling in acht genomen.

ARTIKEL 3. | AANBOD EN TOTSTANDKOMING VAN DE
OVEREENKOMST
1. Elk aanbod van de ondernemer is vrijblijvend. De ondernemer
is nimmer verplicht een opdracht te aanvaarden.
2. De opdrachtgever kan geen rechten ontlenen aan een aanbod
van de ondernemer dat gebaseerd is op door de opdrachtgever
onjuist of onvolledig verstrekte gegevens, bijvoorbeeld met
betrekking tot de aard en hoedanigheid van het huisdier
waarop de overeenkomst betrekking heeft.
3. Een aanbod van de ondernemer geldt niet automatisch voor
vervolgovereenkomsten.
4. De overeenkomst komt tot stand door aanbod en aanvaarding.
Indien de aanvaarding door de opdrachtgever afwijkt van het
aanbod van de ondernemer, komt de overeenkomst niet
conform deze afwijkende aanvaarding tot stand.
5. De opdrachtgever is gehouden de ondernemer vóór
totstandkoming van de overeenkomst mededeling te doen van
de soort en aard van het huisdier en van alle overige
omstandigheden die voor de prijsstelling redelijkerwijs van
belang zijn. Indien het door de opdrachtgever ter beschikking
gestelde huisdier niet beantwoordt aan hetgeen daaromtrent
vóór totstandkoming van de overeenkomst door de
opdrachtgever is gemeld, is de ondernemer gerechtigd de
overeenkomst te ontbinden in welk geval de
annuleringsvoorwaarden als bedoeld in artikel 6 van
overeenkomstige toepassing zijn. Onverminderd het bepaalde
in de vorige zin is de ondernemer gerechtigd de overeenkomst
aan te passen en uit te voeren conform de voor de behandeling
van dat huisdier gebruikelijk gehanteerde tarieven.

ARTIKEL 4. | INHOUD EN UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST
1. De ondernemer is verplicht de overeenkomst uit te voeren
conform de redelijke eisen die aan een bekwame vakgenoot
mogen worden gesteld.
2. Op verzoek van de ondernemer is de opdrachtgever gehouden
de naam van de dierenarts of de dierenkliniek uiterlijk vóór
uitvoering van de trimbeurt mede te delen aan de ondernemer
teneinde het voor hem mogelijk te maken de dierenarts of de
dierenkliniek in te schakelen indien de gezondheid of het
welzijn van het huisdier dit vordert.
3. De opdrachtgever dient uiterlijk bij het afleveren van het
huisdier alle voor een goede en verantwoorde uitvoering van
de overeenkomst relevante informatie aan de ondernemer te
verstrekken.

ARTIKEL 5. | MEERWERK EN WIJZIGINGEN
1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het
voor een behoorlijke afronding daarvan noodzakelijk is om af te
wijken van hetgeen waartoe door de opdrachtgever opdracht is
gegeven, bijvoorbeeld omdat gezondheidsbelangen van het
huisdier naar het oordeel van de ondernemer zulks vorderen, is
de ondernemer gerechtigd daartoe over te gaan zonder
toestemming van de opdrachtgever.
2. In geval van door de opdrachtgever gewenste toevoegingen of
veranderingen in het overeengekomene, komen de hiermee in
verband staande extra kosten voor rekening van de
opdrachtgever. De ondernemer zal de opdrachtgever tijdig
informeren over de noodzaak de hierbedoelde kosten door te
berekenen, tenzij de opdrachtgever deze noodzaak uit zichzelf
had moeten begrijpen.
3. Door een wijziging van de overeenkomst kan de oorspronkelijk
opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De
opdrachtgever aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de
overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en
termijn van uitvoering. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd
of aangevuld, dan is de ondernemer gerechtigd om daaraan
pas uitvoering te geven nadat de opdrachtgever akkoord is
gegaan met de aangepaste prijs en andere voorwaarden,
daaronder begrepen het te bepalen tijdstip waarop uitvoering
aan de opdracht gegeven zal worden. Het niet of niet
onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert
evenmin een tekortkoming van de ondernemer op en is voor de
opdrachtgever geen grond om de overeenkomst te ontbinden.
4. Indien na het sluiten van de overeenkomst kostprijsverhogende
omstandigheden ontstaan of aan het licht komen, welke op
grond van door hem onjuist verstrekte gegevens, toegerekend
kunnen worden aan de opdrachtgever, komen de extra kosten
voor zijn rekening, tenzij de ondernemer de onjuistheid van de
door de opdrachtgever verstrekte gegevens, vóór vaststelling
van de prijs had behoren te ontdekken. De ondernemer zal de
opdrachtgever tijdig informeren over de noodzaak de
hierbedoelde kosten door te berekenen.
5. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan de ondernemer een
verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren indien
nakoming van de gewijzigde overeenkomst in redelijkheid niet
van hem kan worden gevergd.
6. Overeenkomsten die strekken tot meerwerk vinden, behoudens
het bepaalde in het overige van dit artikel, plaats in overleg en
worden zoveel mogelijk schriftelijk vastgelegd.

ARTIKEL 6. | ANNULERINGSVOORWAARDEN
1. De opdrachtgever kan de overeenkomst uitsluitend annuleren
overeenkomstig de voorwaarden in dit artikel.
2. Annulering geschiedt kosteloos indien dit plaatsvindt uiterlijk 48
uren vóór het overeengekomen tijdstip van de trimbeurt.
3. In geval van annulering binnen 48 uren, doch vóór 24 uren vóór
het overeengekomen tijdstip van de trimbeurt, is de
opdrachtgever de 50% van de overeengekomen prijs
verschuldigd.
4. De opdrachtgever is de volledig overeengekomen prijs
verschuldigd in geval van annulering binnen 24 uren vóór het
overeengekomen tijdstip van de trimbeurt.

ARTIKEL 7.   (RECLAMES)

1. De opdrachtgever is op het moment van afhalen van zijn
huisdier gehouden te onderzoeken of de ondernemer de
overeenkomst deugdelijk is nagekomen en hiervan terstond
mededeling te doen aan de ondernemer. Indien dit onder de
gegeven omstandigheden onmogelijk is, dan wel in het geval
dat het gebrek op het moment van afhalen onzichtbaar was, is
de opdrachtgever gehouden binnen 24 uur na afhalen van zijn
huisdier, van een klacht schriftelijk mededeling te doen aan de
ondernemer.
2. Indien een klacht van de opdrachtgever door de ondernemer
gegrond wordt bevonden, zal de ondernemer zorgdragen voor
kosteloos herstel van de werkzaamheden. Tenzij uitdrukkelijk
anders is overeengekomen, dient de opdrachtgever het
huisdier binnen 48 uur na melding van de klacht voor herstel op
locatie van de ondernemer ter zijner beschikking te stellen op
een tussen de ondernemer en de opdrachtgever nader te
bepalen tijdstip.
3. Indien herstel als bedoeld in lid 2 onmogelijk blijkt, is de
ondernemer ten hoogste aansprakelijk voor teruggave van de
door de opdrachtgever, in het kader van de overeenkomst
waarop de klacht betrekking heeft, verschuldigde prijs.
4. Indien de opdrachtgever van een klacht geen tijdige
(schriftelijke) mededeling doet aan de ondernemer, komen al
zijn eventuele aanspraken ter zake te vervallen.

ARTIKEL 8. | OPSCHORTING EN ONTBINDING
1. De ondernemer is bevoegd de uitvoering van de overeenkomst
op te schorten of, indien de omstandigheden dat
rechtvaardigen, de overeenkomst met directe ingang te
ontbinden, indien de opdrachtgever de verplichtingen uit de
overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, dan wel
na het sluiten van de overeenkomst de ondernemer ter kennis
gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de
opdrachtgever zijn verplichtingen niet zal nakomen.
2. Voorts is de ondernemer gerechtigd de overeenkomst te
ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van
dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is
of ongewijzigde instandhouding daarvan in redelijkheid niet van
hem kan worden gevergd. Van dergelijke omstandigheden is
onder meer sprake indien:
 het huisdier agressief blijkt te zijn en dit, gelet op
de veiligheid of overige belangen van de
ondernemer, de uitvoering van de trimbeurt voor
hem bezwaarlijk maakt;
 het huisdier anderszins onhandelbaar is.
3. Alle vóór de opschorting en/of ontbinding van de overeenkomst
door de ondernemer gemaakte kosten en/of daardoor geleden
schade komen voor rekening van de opdrachtgever.
4. De opdrachtgever maakt nimmer aanspraak op enige vorm van
schadevergoeding in verband met het door de ondernemer op
grond van dit artikel uitgeoefende opschortings- en
ontbindingsrecht.
5. Indien de ondernemer de overeenkomst op grond van dit artikel
ontbindt, zijn alle vorderingen op de opdrachtgever terstond
opeisbaar.

ARTIKEL 9. | PRIJZEN EN BETALINGEN
1. Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld, betreffen alle door de
ondernemer vermelde prijzen richtprijzen. De ondernemer is,
zonder daartoe in overleg te treden met de opdrachtgever,
gerechtigd de door de opdrachtgever verschuldigd te worden
prijs met ten hoogste 10% van de richtprijs te overschrijden en
aan de opdrachtgever door te berekenen indien dat in verband
met de bestede tijd en/of het gebruik van voor de opdracht
benodigde middelen gerechtvaardigd is.
2. Indien de richtprijs met meer dan 10% zal worden
overschreden, zal de ondernemer de afspraken hieromtrent
uitdrukkelijk met de opdrachtgever overeenkomen. Indien
partijen ter zake geen overeenstemming bereiken, is de
opdrachtgever nimmer gerechtigd de overeenkomst te
ontbinden indien en voor zover de ondernemer aangeeft de
overeenkomst onder de oorspronkelijk overeengekomen
condities te willen nakomen.
3. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, is de
opdrachtgever de overeengekomen prijs middels contante
betaling verschuldigd, op het moment dat het huisdier door
hem op locatie van de ondernemer wordt afgehaald.
4. Indien betaling middels overboeking is overeengekomen, dient
betaling te geschieden binnen de op de factuur vermelde
betalingstermijn op de door de ondernemer voorgeschreven
wijze.
5. Indien tijdige betaling achterwege blijft, treedt het verzuim van
de opdrachtgever van rechtswege in. Vanaf de dag dat het
verzuim intreedt, is de opdrachtgever de dan wettelijke rente
verschuldigd. De wettelijke rente wordt berekend tot en met de
dag dat de openstaande bedragen volledig zijn voldaan.
6. Alle redelijke kosten ter verkrijging van door de opdrachtgever
verschuldigde bedragen komen voor zijn rekening. De
buitengerechtelijke incassokosten worden berekend volgens
de Wet Incassokosten.

ARTIKEL 10. | RETENTIERECHT
Behoudens het geval waarin betaling achteraf is
overeengekomen, is de ondernemer gerechtigd het huisdier
onder zich te houden totdat de opdrachtgever al zijn
betalingsverplichtingen uit de overeenkomst deugdelijk is
nagekomen. Indien de redelijke belangen van het huisdier dit
vorderen, is de ondernemer gedurende het verzuim van
opdrachtgever gerechtigd het huisdier onder te brengen bij een
pension. Alle door de ondernemer redelijk te maken kosten,
waaronder de huisvestingskosten en de kosten in verband met
het levensonderhoud van het huisdier, komen voor rekening
van de opdrachtgever.

ARTIKEL 11. | GEGEVENSVERWERKING, BEMIDDELING EN
GESCHILBESLECHTING DOOR VVTN
1. De opdrachtgever stemt ermee in dat de ondernemer alle in het
kader van de uitvoering van de overeenkomst relevante
gegevens omtrent de opdrachtgever en zijn huisdier ter
beschikking stelt van VVTN. VVTN houdt hieromtrent een
database bij die uitsluitend inzichtelijk is voor VVTN en de bij
VVTN aangesloten ondernemers teneinde deze gegevens in
geval van verhuizing van de opdrachtgever en/of op grond van
andere redelijke belangen met de daarbij aangesloten
ondernemers uit te wisselen.
2. Onverminderd zijn volgens de wet toekomende rechten, is de
ondernemer gerechtigd VVTN te informeren omtrent in het
kader van de overeenkomst ontstane geschillen tussen de
ondernemer en de opdrachtgever. De ondernemer kan VVTN
machtigen in deze geschillen bemiddelend op te treden, dan
wel om zijn vorderingen op de opdrachtgever in of buiten
rechte door VVTN te doen afdwingen. VVTN is nimmer
verplicht een dergelijk verzoek van de ondernemer te
aanvaarden.
3. De opdrachtgever is gerechtigd VVTN te informeren omtrent
zijn klachten over de ondernemer, aan de hand waarvan
VVTN, zonder hiertoe verplicht te zijn, bemiddelend kan
optreden en/of jegens de ondernemer passende maatregelen
kan nemen. Indien een klacht door VVTN gegrond wordt
geacht en deze klacht dat rechtvaardigt, is VVTN gerechtigd
het VVTN-lidmaatschap van de ondernemer te beëindigen.
4. VVTN draagt er zorg voor dat alle hem ter kennis gekomen
(persoons)gegevens beveiligd worden opgeslagen en
uitsluitend overeenkomstig de doeleinden als bedoeld in de
vorige leden worden gebruikt.
5. De opdrachtgever vrijwaart VVTN van al zijn aanspraken die de
stelling rechtvaardigen dat de door hem aan de opdrachtgever
verstrekte gegevens in strijd met het bepaalde in dit artikel door
VVTN worden verwerkt indien VVTN ervan uit mocht gaan dat
de opdrachtgever met de toepasselijkheid van de onderhavige
voorwaarden heeft ingestemd.

ARTIKEL 12. | AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING
1. De ondernemer is niet aansprakelijk voor in verband met de
uitvoering van de overeenkomst door de opdrachtgever
geleden schade als gevolg van door de opdrachtgever onjuist
of onvolledig verstrekte gegevens met betrekking tot het
huisdier of als gevolg van een andere niet aan de ondernemer
toe te rekenen oorzaak.
2. Indien het huisdier als direct gevolg van de behandeling door
de ondernemer komt te overlijden, is de aansprakelijkheid van
de ondernemer beperkt tot ten hoogste de aanschafwaarde
van het betreffende huisdier.
3. Indien de ondernemer aansprakelijk mocht zijn, is de
aansprakelijkheid beperkt tot directe schade. Onder directe
schade wordt uitsluitend verstaan:
 de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak
en de omvang van de schade, voor zover de
vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van
deze voorwaarden;
 de eventuele redelijke kosten gemaakt om de
gebrekkige prestatie van de ondernemer aan de
overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover
deze aan de ondernemer toegerekend kunnen
worden;
 redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of
beperking van schade, voor zover de opdrachtgever
aantoont dat deze kosten hebben geleid tot
beperking van directe schade als bedoeld in dit lid.
4. De aansprakelijkheid van de ondernemer zal nimmer verder
strekken dan het bedrag dat de door de ondernemer daartoe
eventueel afgesloten aansprakelijkheidsverzekering onder de
gegeven omstandigheden uitkeert.
5. Behoudens in het geval van opzet of bewuste roekeloosheid
van de ondernemer, zal de opdrachtgever de ondernemer
vrijwaren van alle aanspraken van derden, uit welken hoofde
dan ook, ter zake van vergoeding van schade, kosten of
interesten, verbandhoudende met de uitvoering van de
overeenkomst door de ondernemer.
6. Onverminderd het bepaalde in artikel 7, bedraagt, in afwijking
van de wettelijke verjaringstermijn, de verjaringstermijn van alle
vorderingen en verweren jegens de ondernemer één jaar.

ARTIKEL 13. | SLOTBEPALINGEN

1. Op elke overeenkomst en de daaruit tussen de ondernemer en
de opdrachtgever voortvloeiende rechtsverhoudingen is
uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
2. Alvorens de ondernemer een beroep kan doen op VVTN
overeenkomstig lid 11, dan wel door partijen een beroep kan
worden gedaan op de rechter, zijn partijen verplicht zich
optimaal in te spannen om het geschil in onderling overleg te
beslechten.